Strona główna

 

NADCHODZI ...

 

 

Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;

niech szumi morze i to, co je napełnia;

niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,

niech się także radują wszystkie drzewa leśne

przed obliczem Pana, bo nadchodzi,

bo nadchodzi, aby sądzić ziemię.

On będzie sądził świat sprawiedliwie,

z wiernością swą - narody.

Ps 96,11-13

 

 

W kanonicznych listach apostolskich znalazłem aż 86 wzmianek o oczekiwaniu objawienia się Jezusa; przyjściu Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi jego świętymi; wyczekiwaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa; dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa; dniu Pańskim; owym dniu; kresie czasów; pełni czasu; ostatnich dniach; nadchodzącym gniewie; zapowiedzi zagłady itd.1 Oto one:

1 Tes

1,10    oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych

1,10    nadchodzący gniew

2,16    ostateczny gniew Boży

2,19    chwila Jego przyjścia

3,13    przyjście Pana naszego Jezusa ze wszystkimi Jego świętymi

4,15    przyjście Pana

5,2      dzień Pański

5,3      przyjdzie na nich zagłada

5,4      ów dzień

5,23    przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa

2 Tes

1,7       ... z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa.

1,10    ów dzień

2,1      przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa

2,3      [dzień ten nie nadejdzie] dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo

2,8      objawienie swego przyjścia

1 Kor

1,7      objawienie się Pana naszego Jezusa Chrystusa

1,8      dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa

3,13    dzień [Pański]

4,5      przyjdzie Pan

5,5      dzień Pana Jezusa

7,29    Mówię bracia, czas jest krótki.

10,11  ... nas, których dosięga kres czasów.

11,26  śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.

15,23  czas Jego przyjścia

15,52   W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni.

16,22  Pan nasz nadchodzi (lub: Przyjdź, Panie nasz!)

2 Kor

1,14    dzień Pana naszego Jezusa

Rz

2,5b     ... dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według czynów jego.

2,16     [Okaże się to] w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa …

Flp

1,6      dzień Jezusa Chrystusa

1,10    dzień Chrystusa

1,28    zapowiedź zagłady

2,16    dzień Chrystusa

3,20    wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa

4,5      Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ...

Ga

4,4      pełnia czasu

Ef

5,6      nadchodzi gniew Boży na buntowników

Kol

3,4      Gdy ukaże się Chrystus, nasze życie, ...

3,6      nadchodzi gniew Boży na synów buntu

Tt

2,13     ... oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, ...

1 Tm

4,1      czasy ostatnie

6,14    objawienie się Pana naszego Jezusa Chrystusa

2 Tm

1,12    ów dzień

1,18    ów dzień

3,1      dni ostatnie

4,1      Jego pojawienie się

4,8      ów dzień

4,8      pojawienie się Jego

Hbr

1,2      ostateczne dni

9,26    teraz na końcu wieków

9,28    ukaże się (...) dla zbawienia tych, którzy Go oczekują

10,37   Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się.

12,27  nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne

Jk

5,3      dni ostateczne

5,5      dzień rzezi

5,7      Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana.

5,8      przyjście Pana jest już bliskie

5,9      Oto sędzia stoi przed drzwiami

1 P

1,5      czas ostateczny

1,7      objawienie Jezusa Chrystusa

1,13    objawienie Jezusa Chrystusa

1,20    ostatnie czasy

4,7      Wszystkich zaś koniec jest bliski.

4,13    objawienie się Jego chwały

4,17     Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej?

5,1      chwała, która ma się objawić

5,4      Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

2 P

1,16    przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa

2,9      dzień sądu

2,12    zagłada

3,3      ostatnie dni

3,4      Jego przyjście

3,7      ogień na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi

3,10    Jak złodziej przyjdzie dzień Pański, ...

3,11    wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie

3,12    przyjście dnia Bożego

3,14    starajcie się, aby [On] was zastał bez plamy i skazy - w pokoju

1 J

2,18    Dzieci, jest już ostatnia godzina, ...

2,18    już jest ostatnia godzina

2,28    gdy się zjawi

2,28    dzień Jego przyjścia

3,2      gdy się objawi, będziemy do Niego podobni

4,17    dzień sądu

Jud

6         sąd wielkiego dnia

14        Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, przez które okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko niemu grzesznicy bezbożni.

18       ostatnie czasy

Wyraźnie widać z powyższego zestawienia, że oczekiwanie powtórnego przyjścia Jezusa i związanego z tym kataklizmu stanowiło fundament nauczania apostołów: Piotra, Jakuba, Jana, Judy Tadeusza oraz Pawła, a co za tym idzie, fundament wiary pierwszych Chrześcijan.


Przypis:

1 Pomijam w tym wyliczeniu Apokalipsę Jana, która prawie w całości jest poświęcona wydarzeniom “owego dnia”.

 

Strona główna